Mediation

Mediation

Mediation kan worden ingezet als twee of meer partijen een conflict met elkaar hebben en er samen niet uit komen. Mediation is een mooie manier om mensen nader tot elkaar te brengen. Het is hierbij wel belangrijk dat beide partijen de wil hebben om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ik begeleid het proces als neutrale bemiddelaar en zorg er voor dat de communicatie tussen partijen weer opgang komt. De mediation is pas geslaagd als partijen met een oplossingen naar huis gaan die voor beide goed aanvoelt.  

 

Mediation heeft een aantal voordelen, daarbij kun je denken aan:

- partijen doen vrijwillig mee aan mediation

- tijdens mediation wordt gewerkt aan herstel van de communicatie tussen partijen

- partijen krijgen de kans om het werkelijke conflict op te lossen

- de oplossingen zijn toekomstgericht 

- partijen worden in hun kracht gezet om zelf oplossingen te zoeken die voor hen werkbaar zijn

- het creëren van een win – win situatie

- tijd- en kostenbesparend

- het conflict wordt vertrouwelijk en in besloten kring behandeld

Mediation in hulpverlening, zorg & onderwijs

Hierbij richt ik mij op vastlopende gesprekken of conflicten bij hulpverlenende instanties, zorginstellingen of scholen. Dit kan zowel in vrijwillig als in gedwongen kader. De conflicten ontstaan tussen een klant (of zijn/haar systeem) en de professional, zoals een behandelaar, leerkracht, jeugdzorgwerker of ambtenaar. Ook kan het gaan om conflicten tussen professionals onderling. 

Mediation kan ingezet worden als belangen van partijen uiteenlopen of er meningsverschillen zijn waardoor de zorg of hulp niet van de grond komt.  Mijn doel is dat de communicatie wordt hersteld zodat partijen met elkaar verder kunnen. 

 

Interculturele mediation

Mijn ervaring binnen de hulpverlening is dat conflicten vaak ontstaan door:

- culturele verschillen,

- miscommunicatie, doordat partijen niet “dezelfde taal spreken” of

- doordat er verschillen is in normen, waarden en opvattingen.

 

In dit soort gevallen treed ik op als bruggenbouwer. Ik breng partijen weer in verbinding met elkaar en creëer ruimte om de belangen op tafel te krijgen om gezamenlijk tot een haalbare en duurzame win-win situatie te komen.

Dit vraagt soms

- aan de ene kant het uitleg geven over de Nederlandse samenleving, normen en waarden aan de klant en

- aan de andere kant de instanties te informeren over de specifieke of relevante zaken uit de andere cultuur

 

Dit moet bereikt worden zonder dat partijen hiervoor afstand hoeven te doen van hun eigenheid en identiteit .

Voorbeeld:

Binnen de jeugdzorg valt te denken aan situaties waarin de aanpak/hulpverlenen niet aanslaat door gebrek aan goede communicatie en/of onduidelijke verwachtingen over en weer. Door mij in te zetten als deskundige bemiddelaar ontstaat de mogelijkheid dat de communicatie beter zal gaan verlopen. Waardoor er bijvoorbeeld voorkomen kan worden dat de zorg een gedwongen karakter krijgt. Door een vroegtijdige inzet van een mediator kan een onnodig lang, vaak duur en zwaar traject binnen de hulpverlening en zorg voorkomen worden. 

 
 

Preventieve mediation

Preventieve mediation kan worden ingezet als er moeilijkheden in de communicatie worden verwacht

of zijn geconstateerd en hierdoor bijvoorbeeld (de juiste) hulpverlening niet van de grond komt, maar

wel noodzakelijk is. 
 

Als mediator is het mijn taak om de communicatie te begeleiden. De betrokken partijen krijgen de ruimte om de zorgen en verwachtingen met elkaar te bespreken en afspraken te maken. Hierdoor kan voorkomen worden dat conflicten ontstaan en verder escaleren.
 

Dit zorgt ervoor dat:
- eventuele zorgen onder begeleiding met elkaar besproken kunnen worden
- partijen met elkaar in gesprek gaan en aan elkaar duidelijk kunnen maken wat hun verwachtingen zijn
- de hulpverlening gericht ingezet kan worden
- er haalbare afspraken gemaakt kunnen worden
- partijen niet voor verrassingen komen te staan
- er ruimte is om te evalueren onder begeleiding van de mediator